ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ РІДНИЙ ЛІЦЕЙ

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/1.jpg

Піщанобрідський професійний аграрний ліцей є державним професійно - технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.

Ліцей здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.

Загальні поняття про професію: Конторський службовець (бухгалтерія)

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/2.jpg

Професія бухгалтерського обліку набирає популярність. В умовах переходу України до ринкової економіки, розвитку міжнародних зв'язків та вступу до СОТ, зростає потреба в своєчасній і достовірній інформації. Таку інформацію дає бухгалтерський облік, яким ви оволодієте під час навчання за професією «Конторський службовець (бухгалтерія)».

Про значення бухгалтерського обліку знаменитий німецький професор І.Ф. Шерр писав наступне: "Бухгалтерський облік - непогрішний суддя того, що було, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього".

Вступивши на бухгалтерське відділення і обравши професію бухгалтер, Ви оволодієте знаннями про предмет, метод, техніці, формах та організації бухгалтерського обліку, який допоможе Вам в майбутньому спланувати сімейний бюджет, відкрити свою справу. З 2000 року в бухгалтерському обліку на Україні використовуються міжнародні стандарти, які допоможуть знайти роботу за фахом за кордоном.

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/3.jpg

Бути бухгалтером престижно. Кращі представники цієї професії вважаються другими в ієрархії керівництва будь-якого підприємства, організації, фірми. Без їх підпису жоден важливий документ не має сили.

Діяльність підприємства, організації, компанії неможливі без суворого обліку. Саме цим і займається бухгалтер. Він відповідає за порядок у справі обліку товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, запобігає незаконним їх витратам, відповідає за дотримання режиму економії.

Коротка історія професії

Бухгалтер (нім. Buchhalter, Buch - книга, Halter - тримач) - фахівець у галузі бухгалтерії. В даний час професія є важливою, без неї не обходиться жодне підприємство. Слово «бухгалтер» виникло в кінці середньовіччя. У 1498 р. імператор Священної Римської імперії Максиміліан I призначив «бухгалтером» Рамі.

Професія бухгалтера - одна з найстаріших. Корені цієї цікавої професії входять так глибоко в історію, що ніхто точно не знає, де їх і шукати. З впевненістю можна сказати, що облік появився тоді, коли людина стала людиною.

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/5.jpgПрофесія бухгалтера має великий спадок не тільки тому, що вона є однією з найдавніших професій, в силу того, що мистецтво запису і співвідношення вперше знайшли втілення в якості інструменту обліку.

Розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа є одним з невід’ємних елементів економіки. І внутрішні, і зовнішні бухгалтери відіграють важливу роль в наданні доказової правильної інформації, необхідної для прийняття рішень щодо постачання, найму кадрів і використання ресурсів, від чого залежить ефективність ринкової економіки.

Характер роботи БУХГАЛТЕРА

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/7.jpgБухгалтер - це фахівець, що працює за системою обліку відповідно до чинного законодавства. Його завдання: вчасно і правильно заплатити податки, відзвітувати перед державними органами та власниками компанії, організувати роботу з клієнтами та партнерами організації, стежити за фінансовим станом підприємства.

Головною рисою бухгалтера сьогодення є можливість забезпечити максимальну достовірність бухгалтерського обліку, що потребує вміння використовувати різні облікові методи. Бухгалтер повинен вміти швидко пристосовуватись до швидких змін в економічному житті країни.

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/8.jpgКрім того, бухгалтер в теперішній час не тільки економіст, але і юрист (як мінімум, юрисконсульт). Все, що він робить (або майже все), регламентується тими або іншими нормативними документами, сукупність вимог яких дозволяє говорити про бухгалтерське право.

Перехід до ринку суттєво вплинув на характер та зміст роботи бухгалтера. Наповнилося новим змістом такі поняття як збитки, прибуток, рентабельність, втрачена вигода тощо. Якщо раніше вони сприймалися більш абстрактними, то тепер стали для кожного бухгалтера реальними, відчутними поняттями, за якими тепер стоять цілком визначені наслідки та результати. Робота бухгалтера набула нових якостей.

Умови роботи

Професійну діяльність бухгалтера можна віднести до роботи із середньою важкістю і напруженістю. Обмежень щодо статі і віку немає. Режим праці та відпочинку залежить від режиму роботи підприємства, фірми, об'єднання./Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/10.jpg

Тривалість робочого дня на державних підприємствах - 8 годин 12 хв. При загальній тривалості робочого тижня 41 год., у приватних, як правило, робочий день ненормований. За чинним законодавством працівникам надається перерва, під час якої вони звільняються від виконання службових обов’язків, причому працівники можуть використовувати її на свій розсуд. Як правило, час перерви – одна година, надається вона не пізніше ніж через 4 год. після початку роботи./Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/11.jpg

Рижим праці та відпочинку – це встановлений в установі, організації і на підприємстві розпорядок робочого дня, що регламентує визначене чергування часу праці та відпочинку. При регламентуванні враховується характер праці, нервово-емоційна напруга, санітарно-гігієнічні умови.

Однією з умов сприятливого мікроклімату побутового типу на робочому місті є оптимальне освітлення. Правильне освітлення робочого місця сприяє збільшенню ефективності праці, попереджує зорову та загальну втому, викликає відповідний настрій і самопочуття./Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/12.jpg

Завантажені в основному зоровий та руховий аналізатори. До несприятлива факторів слід віднести підвищену нервово-психічну напруженість, пов'язану з великою відповідальністю. Можливість аварій та травматизму практично виключена. В роботі бухгалтера мають місце помилки у випадках втоми, неуважності, безвідповідального ставлення до роботи./Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/13.jpg

Оптимальні кліматичні умови в службовому приміщенні забезпечують хорошу працездатність.

Освітня підготовка

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/14.jpgБухгалтер повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/16.jpgБухгалтер повинен уміти: перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей (допоміжних відомостей, аркушів-розшифровок), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами.

На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду. Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснювати реєстрацію документів, які надходять в підрозділ (відділ, управління) бухгалтерського обліку. Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист). Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/20.jpg/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/18.jpg

Медичні обмеження

Протипоказання до навчання та професійної діяльності

Професійна діяльність бухгалтера не рекомендується людям, які мають органічні захворювання центральної нервової системи, психіки, серцево-судинні хвороби.

Люди непосидючі і неуважні, емоційно нестабільні, некомунікабельні у разі вибору професії бухгалтера матимуть труднощі у роботі і навчанні.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/21.jpgЯкщо запитати кваліфікованого бухгалтера про вимоги, які професія пред'являє до працівника, то він не замислюючись відповість: потрібно обов'язково бути посидючим, зосередженим, наполегливим і терпеливим. Робота бухгалтера вимагає від фахівця глибокого інтересу до професії, чесності, концентрації і стійкості уваги, хорошої вольової регуляції психічних процесів.

У бухгалтера повинна бути добре розвинена логічна пам'ять (оперує в основному поняттями, невербальною інформацією). Суттєвим фактором в організації логічної пам'яті є значимість інформації для індивіда. Ця особливість знаходить відображення в характері помилок.

Бухгалтер повинен пам'ятати багато правил і інструкцій щодо ведення бухгалтерського обліку, знати організацію документообігу по ділянках обліку. Хороша пам'ять допомагає бухгалтеру швидко засвоїти нові інструкції, методи господарсько-фінансової діяльності.

В сучасних умовах економічного господарювання пам'ять бухгалтера повинна бути оперативною, він повинен запам'ятовувати і враховувати багато поточних змін, пов'язаних з впровадженням нових документів, правил оподаткування, виплат по страхуванню, форм індексації виплат. Тому рівень розвитку оперативної пам'яті бухгалтера повинен бути не нижче середнього.

В роботі бухгалтера необхідне стійке зосередження уваги при виконанні розрахункових операцій, складанні звітних калькуляцій, виявленні джерел утворення втрат від невиробничих витрат. Якщо рівень стійкості уваги нижче середнього, необхідно виконувати обчислення не поспішаючи, послідовно перевіряючи результати./Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/22.jpg

Спеціаліст повинен мати нормальний, вище середнього рівня невербальний інтелект, абстрактно-логічне мислення, що дозволить йому правильно сприймати і переробляти потік поточної інформації, добре виконувати аналітико-синтетичні операції, робити логічні висновки, приймати своєчасні рішення. Хороше оперативне мислення - основа якісного виконання робіт з обліку основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво і реалізацію продукції.

В роботі бухгалтера основне навантаження припадає на розумову діяльність. У наочно-дійовому мисленні бухгалтера зростає роль інтелектуального компоненту. У роботі йому доводиться вирішувати різноманітні обчислювальні операції, оцінювати їх за цілим рядом параметрів. Швидкість і якість виконання бухгалтерських операцій певною мірою залежать також від особливостей оперативної пам'яті. Точність запам'ятовування і швидкість відтворення стають необхідними якостями при виконанні нарахувань і пере­рахувань усіх видів платежів, при підготовці даних по відповідних ділянках обліку для складення звітності.

Заробіток та перспективи зайнятості

.У рівні оплати праці бухгалтера існують суттєві розбіжності, тому точно визначити їхню середню заробітну плату дуже важко./Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/23.jpg

Треба мати на увазі, що її рівень залежить від місця роботи, рівня кваліфікації, конкретної посади і характеру роботи.

Якщо у державних структурах рівень заробітної плати визначається відповідністю посадових окладів, то у приватному секторі її рівень визначається відповідно до можливостей підприємства і обумовлюється контрактом, що укладається під час прийому на роботу.

Професія бухгалтера сьогодні все ще лишається популярною і затребуваною на ринку праці: спеціаліст високої кваліфікації з практичним досвідом роботи може працювати не виходячи із власної квартири, за разовими замовленнями, складаючи звіти і зводячи баланси.

За умов подальшого розвитку ринкових відносин, збільшенням кількості малих приватних підприємств та організацій можна прогнозувати, що потреба в спеціалістах бухгалтерської справи буде невпинно зростати./Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/24.jpg

Кваліфіковані бухгалтери з певним досвідом роботи можуть реалізувати набуті знання і практичні навички на посадах головного бухгалтера, аудитора, ревізора, податкового службовця, працівника банківських, бюджетних, страхових установ.

Ризик безробіття невеликий.

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/25.jpgМожливим місцем роботи випускників, які навчалися за спеціальністю «Конторський працівник (бухгалтерія); оператор комп’ютерного набору» можуть бути:

n вітчизняні та спільні підприємства всіх форм власності, державні органи виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів; та багато інші

n організації, підприємства, установи.

Спорідненні професії

Бухгалтер-друкарка

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/27.jpgВиконують рутинну, суто механічну роботу, що полягає у введенні вхідної інформації в інформаційну систему обліку та первинному контролі за документами.

Бухгалтер-адміністратор

Завданням є управління колективом бухгалтерії

Бухгалтер-юрист

Мистецтво бухгалтера юридичної направленості полягає в найвигіднішій інтерпретації господарської діяльності, що здійснюється суб’єктом обліку та юридично грамотному оформленні його діяльності в бухгалтерському обліку/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/28.jpg

Бухгалтер-програміст

Спеціалізація виникла у зв’язку з появою та розвитком комп’ютерного обліку

Оператор комп’ютерного набору.

Конторський службовець (бухгалтерія)

Серед більшості професій, які сьогодні популярні, є одна особлива-оператор комп’ютерного набору. Незважаючи на те, що вона досить недавно з'явилась, ця професія зразу ж одержала довіру абітурієнтів і постійно користується в них підвищеним попитом.

Основа майстерності оператора комп’ютерного набору - оволодіння найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вміння працювати у глобальній мережі Internet і модернізувати персональний комп’ютер. Сучасний світ ПК такий різноманітний і широкий, настільки швидко розвивається, що кожна людина знайде своє місце в цьому світі, і перший крок в цьому напрямку – освоєння професії оператор комп’ютерного набору.

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/30.jpg

На сучасному етапі конторський працівник установи - це висококваліфікований спеціаліст. Уміння спілкуватися з людьми, бездоганний зовнішній вигляд, професіоналізм з бухгалтерського обліку - це основні якості, якими повинен володіти конторський працівник. Робота конторського працівника вимагає досить високої культури, освіченості й спеціальних знань.

Бухгалтерський облік всебічно і повно охоплює та систематизує всю господарську діяльність підприємства, об'єднання, фірми, забезпечує управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх діяльність. Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує його роль як основного засобу контролю за дотриманням режиму економії і комерційного успіху в усіх підприємствах.

ПІЩАНОБРІДСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ ЧЕКАЄ НА ТЕБЕ

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/31.jpgДля молодої людини в сучасних умовах важливо здобути якісну освіту, вміло застосувати свої здібності, реалізувати себе. Потреба у фахівцях комп'ютерної індустрії та знання бухгалтерського обліку зростає з кожним роком.

Інформаційні технології розвиваються дуже швидко, саме тому виникла необхідність у створенні нової професії – конторський службовець (бухгалтерія); оператор комп’ютерного набору.

І цієї професії навчають у нас, в Піщанобрідському професійному аграрному ліцеї.

Наш ліцей надає можливість кожному учню стати професіоналом своєї справи, творчою людиною, зробити свій внесок в розвиток економіки нашої України.

/Files/images/yak_tebe_ne_lyubiti_rdniy_ltsey/32.jpg

Всі ми навчаємось в ньому, здобуваємо пристижну професію «Конторський службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору», впевнено дивимось в завтрішній день і пишаємося зробленим вибором.

Кiлькiсть переглядiв: 76