П Р А В И Л А

ПРИЙОМУ ДО ПІЩАНОБРІДСЬКОГО

ПРОФЕСІЙНОГО АГРАРНОГО ЛІЦЕЮ

на 2014 рік

Розглянуто і схвалено на засіданні

педагогічної ради

протокол № 4 від 22.11.2013 р.

Піщаний Брід - 2013

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Піщанобрідського професійного аграрного ліцею розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України та затверджені наказом № 216 від 25 листопада 2013 року.

1.2. До Піщанобрідського професійного аграрного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та
інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у ліцеї відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового соціального захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Піщанобрідського професійного аграрного ліцею здійснюється для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічному навчальному закладі державної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом документів від вступників до Піщанобрідського професійного аграрного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею Ліщенюк Тетяна Леонтіївна, яка своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та Web-сайт: pbal.edukit.kr.ua

2.5. Прийом вступників до ліцею на навчання за державним замовленням у 2014-2015 навчальному році проводиться на денну форму навчання, за наступними професіями і в обсягах:

На базі базової загальної середньої освіти (9 кл.)


з\п

Перелік професій

Плановий обсяг прийому

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Термін навчання

Обмеження за професією

1.

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

(категорія А, В, С)

30

кваліфікація - категорії А1, А2, В1

З роки

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол.; медичні обмеження;

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження;

2.

Оператор комп’ютерного набору (І категорія);

Конторський(офісний) службовець(бухгалтерія)

30

Кваліфікація- І категорія

3 роки

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження;

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження;

3.

Перукар (перукар-модельєр)

30

2 роки і

5 місяців

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження;

4.

Кухар (4 розряд)

Кондитер (3 розряд)

30

кваліфікація – 4 розряд

кваліфікація – 3 розряд

3 роки і

5 місяців

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження;

вік по закінченню навчання – не менше 16 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження.

На базі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

з\п

Перелік професій

Плановий

Обсяг прийому

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Термін навчання

Обмеження за професією

1.

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

(категорії А, В, С)

30

кваліфікація - категорії А1, А2, В1

1 рік

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол.; медичні обмеження;

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження;

2.

Оператор комп’ютерного набору (ІІ категорія);

Конторський(офісний) службовець(бухгалтерія)

30

кваліфікація – ІІ категорія

1 рік і 5 місяців

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження;

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження;

3.

Перукар (перукар-модельєр) (перукар 2 класу)

30

кваліфікація – перукар 2 класу

1 рік

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження;

4.

Кухар (4 розряд)

30

кваліфікація – 4 розряд

1 рік і 5 місяців

вік по закінченню навчання – не менше 18 років; стать: чол., жін.; медичні обмеження;

2.6. Строки проведення прийому на навчання до ліцею встановлюються з 25 квітня 2014 року по 25 серпня 2014 року.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до
Піщанобрідського професійного аграрного ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал)за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- медичну довідку за формою 086/о, установлену чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3x4 см;

- Копії документів, що дають право на пільги для вступу в навчальний заклад (за наявності);

- копію ідентифікаційного коду;

- паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Усі ксерокопії завіряються в навчальному закладі.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проводиться з дотриманням вимог до відповідного переліку документів, які підтверджують їх юридично- правовий статус:

- копії свідоцтв про смерть батьків (якщо дитину виховувала одинока мати, то має бути Свідоцтво про смерть та Довідка з органу реєстрації актів цивільного стану із зазначенням, що батько записаний за вказівкою матері);

- Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав;

- Розпорядження адміністрації про надання статусу.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Піщанобрідського професійного аграрного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди. Перелік питань для проведення співбесіди затверджується директором.

4.2. Конкурсний відбір проводиться протягом усього періоду прийому документів за додатковим графіком, затвердженим головою приймальної комісії.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок.

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явились на співбесіду у зазначений за графіком час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

5.1.Зараховуються до Піщанобрідського професійного аграрного ліцею поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей. Позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько(мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II
ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з
відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора Піщанобрідського професійного аграрного ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договорів між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і учнем (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця проводиться зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей проводить додатковий прийом відповідно до наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за відповідністю правил прийому до Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Типовим правилам прийому до професійно-технічних навчальних закладів України здійснює департамент освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Кiлькiсть переглядiв: 52